Nyitvatartás: 8:00 - 17:00

Adatkezelési tájékoztató

AZ „EXTRÉM ÉLMÉNYAJÁNDÉKOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG” ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

– Budapest, 2023 –

TARTALOMJEGYZÉK

I. Bevezetés, a szabályzat célja és hatálya

II. Fogalom-meghatározások

III. Alapelvek

IV. Az adatkezelés jogalapja

1. Az érintett hozzájárulása

2. Szerződés teljesítése

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az adatkezelő illetőleg egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

V. Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

VI. Az Adatkezelő által működtetett weboldalakkal kapcsolatos adatkezelés

VII. Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során megvalósuló adatkezelés

VIII. Munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő adatkezelés

IX. Az érintett személy jogai

1. (Előzetes) Tájékoztatáshoz való jog

2. Az érintett hozzáférési joga

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

6. Az adathordozhatósághoz való jog

7. A tiltakozáshoz való jog

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági

jogorvoslathoz való jog

10. Korlátozások

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

X. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás

XI. Az adatok megismerésére jogosultak köre, és az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

XII. Az adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei

2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme

3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme

XIII. Adatvédelmi incidens (personal data breach) esetén alkalmazandó eljárás

XIV. Egyéb rendelkezések

XV. Kérelem, panasz, jogorvoslat

XVI. Mellékletek

I. Bevezetés, a szabályzat célja és hatálya

Bevezetés

Adatkezelő szervezet neve: EXTRÉM Élményajándékok Kft.

Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. fszt. 293.

Cégjegyzékszáma: 01 09 282683

Adószáma: 25567838-2-43

Elérhetőségei: +36 30 462 3539; info@elmenyrepules.hu;

Képviseletre jogosult neve, elérhetőségei: Sashalmi Attila önálló képviseleti joggal bíró ügyvezető (+36 30 462 3539; info@elmenyrepules.hu)

Az Adatkezelő jelen adatvédelmi szabályzatban („Szabályzat”) ismerteti, hogy miként gyűjti, használja, tárolja, adja át vagy továbbítja ügyfelei és partnerei személyes adatait. Adatkezelő kijelenti, hogy jelen Szabályzat mindenben megfelel a hatályos adatvédelmi szabályoknak és irányelveknek.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által végzett valamennyi adatkezelés esetén irányadó.

Adatkezelő bármikor jogosult a Szabályzatot és annak bármely mellékletét egyoldalúan módosítani, mely változásról partnereit honlapján tájékoztatja.

Amennyiben az Adatkezelő bármely adatkezelése kapcsán kérdés merülne fel, úgy a feltüntetett elérhetőségek bármelyikén az Adatkezelő a jogszabályi keretek között az igénylő részére tájékoztatást nyújt.

A Szabályzat és annak mellékletei 2018. május 25. napjával lépnek hatályba, és mindaddig változatlanul alkalmazandó, ameddig azt Adatkezelő meg nem változtatja.

A jelen adatvédelmi szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de minimum évente történik.

A Szabályzat célja és hatálya

Jelen adatvédelmi szabályzat célja az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok megállapítása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával. A rendelkezések érvényesítésével az Adatkezelő valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Az Adatkezelő jelen szabályzat elfogadásával deklarálja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - továbbiakban „Rendelet” - 5. cikkében foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.

Jelen szabályzat célja továbbá a honi adatvédelmi szabályozásnak történő megfelelés is, mely keretében jelen szabályzat eleget kíván tenni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek. A Szabályzat és annak mellékletei megalkotása során az Adatkezelő tekintettel volt valamennyi hatályos jogszabályi rendelkezésre, melynek betartása az adatvédelmi szabályok szempontjából releváns.

Jelen Szabályzat személyi hatálya az Adatkezelőre és azon természetes személyekre terjed ki, akik vonatkozásában az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége megvalósul. A jelen Szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.

Jelen szabályzat időbeli hatálya a hatályba lépésének napjától esetleges további rendelkezésig, vagy a szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.

II. Fogalom-meghatározások

„személyes adat” és „érintett”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ („személyes adat”); azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális avagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében és érdekében, (az adatkezelő utasításai és), az adatkezelővel kötött szerződés rendelkezései szerint személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

III. Alapelvek

Jelen pont rögzíti azokat az elveket, melyeket Adatkezelő az adatkezelése teljes időtartama és minden egysége során szem előtt tart. Az alapelvek olyan szabályok és zsinórmérték, mely az adatkezelés egészét átfogja és meghatározza.

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból és jogalapból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

2. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

3. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

4. Az Adatkezelő rögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett tárolja. Jelen rendelkezés valamennyi, az Adatkezelő által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.

5. Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

6. Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség), az adatkezelés céljának megvalósulását követően az adaton adatkezelési tevékenységet nem végez.

7. Az Adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, kizárólag a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően az Adatkezelő nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

8. Az Adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

9. Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

10. Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

11. Az Adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében az Adatkezelő gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására szükség esetén dokumentációt készít.

IV. Az adatkezelés jogalapja

Jelen pont röviden és a lényeget kiemelve bemutatja, hogy az Adatkezelő (és bármely vállalkozás) adatkezelése mikor lehet jogszerű. Az adatkezelés jogszerűségének megállapításához szükség van egy vagy több jogalapra, azaz olyan eseményre/jogszabályi rendelkezésre/körülményre/felhatalmazásra, mely az adatkezelést a jogszabályok erejénél fogva jogszerűvé teszi. A következőekben ezen jogalapokat mutatjuk be röviden.

1. Az érintett hozzájárulása

- A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

- Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, az Adatkezelő internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedettel is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

- A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

- A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

- Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan kifejezetten meg kell adni.

- Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

- Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése

- Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

- A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

- Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

- Az Adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

- Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett feltétlenül szükséges.

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az adatkezelő illetőleg egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

- Az Adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az Adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az Adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az Adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

- A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

- Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az Adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

V. Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Alapvetésként rögzíthető, hogy az Adatkezelő az érintett természetes személy személyes adatait az érintett által igénybe vett szolgáltatások biztosításához, a szolgáltatások megfelelő színvonalú nyújtásához és az érintett ezek során tapasztalt élményének javítása érdekében kezeli, használja.

Az Adatkezelő különösen az alább felsorolt tevékenységek kapcsán és esetekben végez adatkezelést:

- a www.elmenyrepules.hu weboldal működtetésével kapcsolatos tevékenység és szolgáltatásnyújtás során megvalósuló adatkezelés (látogatókkal kapcsolatos adatkezelés, hírlevél, vásárlás, marketing)

- az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során megvalósuló adatkezelés (jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés, kapcsolattartás, szerződések teljesítése)

- munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő adatkezelés

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz. Amennyiben bármely érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos kérdése merül fel, úgy az Adatkezelőt a jelen Szabályzat I. pontjában jelölt elérhetőségek valamelyikén keresheti meg. Megkeresés esetén az Adatkezelő a jelen Szabályzatban jelöltek (lsd. „Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás”) szerint jár el.

A jelen pontban jelölt tevékenységek kapcsán megvalósuló adatkezelések részletes szabályait (különösen: kezelt adatok köre, adatkezelés célja és jogalapja, adatkezelés időtartama) a jelen Szabályzat lentebb kifejtett pontjaiban meghatározott általános rendelkezések, illetőleg a jelen Szabályzat mellékletét képező – az egyes tevékenységek során megvalósuló adatkezelések részletszabályait tartalmazó – tájékoztatók határozzák meg. A részletszabályokat tartalmazó tájékoztatókban külön meg nem határozott szabályok esetén a jelen Szabályzat általános érvényű rendelkezései az irányadóak. A jelen Szabályzatot és az egyes tájékoztatókat minden esetben együttesen, azokat egymással összhangban és egymást kiegészítve kell értelmezni és alkalmazni. Egyik a másiktól el nem választható.

VI. Az Adatkezelő által működtetett weboldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Ahogyan azt az előző, V. pontban rögzítettük, az Adatkezelő az alábbi weboldalakat működteti:

(i) www.elmenyrepules.hu

Az Adatkezelő által a weboldalak működtetésével megvalósított adatkezelések köre az alábbiak szerint hozható meg:

- az oldalakra látogatókkal kapcsolatos adatkezelés („cookie”/süti adatkezelés)

- hírlevél szolgáltatás

- weboldalon történő vásárlás

- megvásárolt utalványok beváltása

- marketing

A megvalósuló adatkezelésre jelen Szabályzat, és annak elválaszthatatlan részét képező tájékoztatók/mellékeltek megfelelően irányadók.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jelen VI. pontban jelölt adatkezelés során megvalósuló egyes adatkezelések (nevezett adatkezelési körök) speciális-, részletszabályait a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező Tájékoztató („Az Adatkezelő által működtetett weboldalakkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató”) tartalmazza. A nevezett tájékoztató a jelen pont szerinti adatkezelést mutatja be részletesen. A tájékoztatót a jelen Szabályzattal mindenkor együttesen, összhangban kell értelmezni. A tájékoztatóban nem szabályozott, nem meghatározott témák vonatkozásában a jelen Szabályzat általános rendelkezései az irányadóak.

VII. Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során megvalósuló adatkezelés

Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során az előző ponton túlmenően is megvalósít adatkezeléseket. Ezek olyan adatkezelési körök, melyek általánosságban a legtöbb gazdasági társaság esetén előfordulnak, megvalósulnak. Az általános előfordulás azonban nem jelenti azt, hogy erről Önöket ne kellene tájékoztatnunk. A jelen pontban említett adatkezelés kapcsán is igaz, hogy az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi érintett személyes adata biztonságban legyen, és hogy az ezen adatokkal kapcsolatos adatkezelések is minden tekintetben megfeleljenek a hatályos adatvédelmi szabályoknak és irányelveknek.

A jelen pont szerinti adatkezelések egyes, külön nevesítésre kerülő/nevesíthető körei:

- jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

- kapcsolattartás

- szerződések teljesítése

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jelen VII. pontban jelölt adatkezelés során megvalósuló egyes adatkezelések (nevezett adatkezelési körök) speciális-, részletszabályait a jelen Szabályzat 2. számú mellékletét képező Tájékoztató („Az Adatkezelő gazdasági tevékenységével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató”) tartalmazza. A nevezett tájékoztató a jelen pont szerinti adatkezelést mutatja be részletesen. A tájékoztatót a jelen Szabályzattal mindenkor együttesen, összhangban kell értelmezni. A tájékoztatóban nem szabályozott, nem meghatározott témák vonatkozásában a jelen Szabályzat általános rendelkezései az irányadóak.

VIII. Munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő adatkezelés

Adatkezelő tájékoztatni kívánja az érintetteket arról, hogy főszabály szerint kizárólag kilétének feltüntetésével együtt tesz közzé álláshirdetéseket.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy pályázati anyagaikat (CV, motivációs levél, esetleges melléletek és egyéb dokumentumok) azok beérkezésétől számított maximum 2 hónapig tárolja és őrzi meg. A tárolás annak érdekében történik, hogy az érintettek pályázati anyagait az Adatkezelő munkaerő felvételével kapcsolatos igényei kielégítésére felhasználja. Ennek értelmében tehát az Adatkezelő az érintett, állás betöltésére jelentkezett jelöltet a pályázat benyújtását követő maximum 12 hónapig megkeresheti további olyan állásajánlattal, mely vonatkozásában az érintett jelölt a pozíció betöltésére alkalmas.

Amennyiben valamely érintett nem egy adott meghirdetett pozícióra történő jelentkezés keretében nyújtja be pályázati anyagát az Adatkezelőhöz, úgy Adatkezelő ésszerű határidőn belül, maximum 5 munkanapon belül írásbeli megerősítést, hozzájárulást kér a jelentkező érintettől arra vonatkozóan, hogy a pályázatot és annak kapcsán a jelentkező személyes adatait a jelen pontban írtak szerint tárolhatja, felhasználhatja. Amennyiben a jelölt határidőn belül hozzájárulás nem érkezik, hogy az Adatkezelő minden további cselekmény nélkül a pályázatot és az érintett minden személyes adatát törli a rendszeréből.

Az Adatkezelő, mint (leendő) munkáltató jelen pontban foglaltakról az egyes álláshirdetések keretében külön is tájékoztatja az érintetteket.

Kijelenthető tehát, hogy a jelen pontban ezidáig rögzített adatkezelés célja az érintettek, mint a pályázatra jelentkezők/leendő munkavállalók felvétele, a velük történő munkaszerződés megkötése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre az egyes álláshirdetések során megjelölt szükséges olyan adatok, melyek a pályázat elbírálása szempontjából lényegesek (pl.: CV adatai, végzettséget igazoló dokumentumok adatai, kapcsolattartási adatok, stb.). A személyes adatok címzettjei a munkáltatói jogkör gyakorlója, az Adatkezelő humánpolitikai feladatot ellátó munkavállaló(i), illetőleg adott esetben a HR feladatok elvégzésével megbízott, Adatkezelő utasításai szerint eljáró adatfeldolgozó.

A munkavállalókkal kapcsolatos további adatkezelésre (adatkezelési körökre) vonatkozó speciális-, részletszabályokat a jelen Szabályzat 3. számú mellékletét képező Tájékoztató („Munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató”) tartalmazza. A nevezett tájékoztató a jelen pont szerinti adatkezelést mutatja be részletesen. A tájékoztatót a jelen Szabályzattal mindenkor együttesen, összhangban kell értelmezni. A tájékoztatóban nem szabályozott, nem meghatározott témák vonatkozásában a jelen Szabályzat általános rendelkezései az irányadóak. Tájékoztatjuk a T. Olvasót, hogy a jelen pontban jelölt tájékoztató nem nyilvános.

IX. Az érintett személy jogai

1. (Előzetes) Tájékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő lényeges információkról.

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

 • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

(5) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

(6) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentebb említett minden releváns kiegészítő információról.

(7) Az (1)–(6) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

 • az érintett már rendelkezik az információkkal;
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

2. Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – kérésre/kérelemre – az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más érvényes jogalapja;
 • az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja őt e címzettek köréről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. A tiltakozáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; honlap: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

10. Korlátozások

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 • nemzetbiztonság;
 • honvédelem;
 • közbiztonság;
 • bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 • az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 • a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 • a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 • az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 • az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 • polgári jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 • az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 • a személyes adatok kategóriáira,
 • a bevezetett korlátozások hatályára,
 • a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 • az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 • az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 • az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 • az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő és valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(3) Az érintettet nem kell az (1)-(2) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

X. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás

- Az Adatkezelő elkötelezett az érintettek jogainak megóvása mellett. Ennek érdekében minden tőle telhetőt megtesz, hogy az érintettek jogai a lehető legteljesebb mértékben valósuljanak meg, és hogy azok ne sérülhessenek.

- Az Adatkezelő elősegíti, hogy bármely érintett nehézség nélkül gyakorolhassa a jogszabályok és irányelvek által biztosított azon jogait, mely a személyes adatainak védelmét hivatott biztosítani.

- Az Adatkezelő az érintett jelen szabályzatban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

- Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további (legfeljebb) 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatni köteles az érintettet.

- Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

- Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

- Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja az érintett számára. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. (

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.)

XI. Az adatok megismerésére jogosultak köre, és az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

- Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó (és a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiosztott) hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az Adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az Adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

- Az adatfeldolgozók minden esetben az Adatkezelő érdekében és az ő utasításai szerint végeznek adatkezelési tevékenységet. Az adatfeldolgozók tehát – ellentétben az Adatkezelővel – nem hozhatnak önálló döntést az adatkezeléssel kapcsolatban. Az adatfeldolgozók az Adatkezelőtől kapott személyes adatokat saját célra nem használhatják fel.

- Az Adatkezelő köteles ellenőrizni az adatfeldolgozók munkáját.

- Bármely adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak akkor jogosult, ha ehhez az Adatkezelő előzetesen írásban hozzájárult.

- Adatkezelő rögzíti, hogy különösen az alább felsorolt esetekben, célok megvalósítása érdekében alkalmaz külső adatfeldolgozót:

(i) internetes weboldalak üzemeltetése, karbantartása, tárhely-szolgáltatás, hírlevél-szolgáltatás

(ii) adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, számlázó szoftver szolgáltatás, könyvelés és bérszámfejtés

- Az Adatkezelő által bármely tevékenysége ellátáshoz igénybe vett adatfeldolgozók felsorolása külön dokumentumban, a jelen Szabályzat 4. számú mellékletét képező dokumentumban található („Adatfeldolgozók nyilvántartása”).

XII. Az adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei

- Az Adatkezelő személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

- Az Adatkezelő az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

- Az Adatkezelő által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések különösen a következőkre irányulnak:

 • a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása,

- A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

- Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

- Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek, valamint adatfeldolgozók ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

- Az Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy - összhangban a fenti rendelkezésekkel - az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.

- Az Adatkezelő vezetői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítják, a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.

- Az Adatkezelő azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek.

- Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme

- Az Adatkezelő az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

 • Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel, (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)
 • Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet,
 • Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,
 • Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme

- Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

- Az Adatkezelő vezetője, munkavállalói, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

XIII. Adatvédelmi incidens (personal data breach) esetén alkalmazandó eljárás

- Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

- Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az Adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az Adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

- Az adatvédelmi incidens észlelése esetén az Adatkezelő képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

- Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül (holott arra szükség van), mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

- Amennyiben az adatfeldolgozó észleli az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti azt az Adatkezelőnek.

- A 4. francia bekezdésben említett bejelentésben legalább:

 • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

- Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

- Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

XIV. Egyéb rendelkezések

- Az Adatkezelő ügyvezetője köteles az Adatkezelő valamennyi munkavállalója részére ismertetni jelen szabályzat rendelkezéseit.

- Az Adatkezelő ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy az Adatkezelő valamennyi munkavállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. Ezen kötelezettség végrehajtása céljából az Adatkezelő ügyvezetője előírja az Adatkezelő munkavállalóival kötött munkaszerződések olyan tárgyú módosítását, amely a munkavállaló kötelezettségvállalását deklarálja jelen szabályzat betartása és érvényesítése tekintetében.

- Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása az Adatkezelő ügyvezetőjének feladatkörébe tartozik.

XV. Kérelem, panasz, jogorvoslat

Amennyiben bármely érintettnek az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kérdése, észrevétele merül fel, úgy kérdését/kérelmét/észrevételét az Adatkezelő jelen Szabályzatban jelölt elérhetőségeinek bármelyikén megteheti. A megkeresést követően annak tárgyától függően az Adatkezelő a jelen Szabályzat rendelkezései szerint jár el.

Panasszal, illetőleg jogorvoslattal az alábbi szervekhez fordulhat az érintett:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

ail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszék illetékességét az általános illetékességi szabály mellett az érintett lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye is megalapozza.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat illetőleg kártérítést követelhet.

XVI. Mellékletek

1. számú melléklet: „Az Adatkezelő által működtetett weboldalakkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató”

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő Szabályzata („Általános adatvédelmi szabályzata”) 1. számú mellékletének tekintendő. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldalakkal kapcsolatos tevékenységével összefüggő adatkezeléseket mutatja be részletesen. A Tájékoztatót a mindenkori Szabályzattal és annak mellékleteivel együttesen, azzal összhangban kell értelmezni. A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott, nem meghatározott témák vonatkozásában a Szabályzat általános és a további mellékletekeinek speciális rendelkezései az irányadóak.


1. Bevezetés


Adatkezelő szervezet neve: EXTRÉM Élményajándékok Kft.

Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. fszt. 293.

Cégjegyzékszáma: 01-09-282683

Adószáma: 25567838-2-43

Elérhetőségei: +36 30 462 3539; info@elmenyrepules.hu;

Képviseletre jogosult neve, elérhetőségei: Sashalmi Attila önálló képviseleti joggal bíró ügyvezető (+36 30 462 3539; info@elmenyrepules.hu)


Az Adatkezelő által működtetett weboldalak:

 • www.elmenyrepules.hu

Jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelések köre:

- az oldalakra látogatókkal kapcsolatos adatkezelés („cookie”/süti adatkezelés)

- hírlevél szolgáltatás

- weboldalon történő vásárlás

- megvásárolt utalványok beváltása

- marketing


2. Az oldalakra látogatókkal kapcsolatos adatkezelés („cookie”/süti adatkezelés)


A kényelmes böngészési és vásárlási élmény érdekében cookie-kat/sütiket használunk a tartalom biztosításához, a weboldalunk elemzése és esetleges reklámozás céljából.


2.1. Általános információk

- Az Adatkezelő honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie/süti kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy előzetesen, világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

- A „cookie”, vagy más néven „süti” apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával.

- A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

- A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

- A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

- A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.


2.2. Sütikkel kapcsolatos beállítások

- Mint ahogyan azt fentebb is írtuk, a sütiket akkor tárolhatja társaságunk, mint Adatkezelő az érintett (weboldal látogatója) eszközén, ha ez a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Minden más esetben és minden egyéb típusú süti esetében a süti használatához és tárolásához szükség van az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulására.

- Az Adatkezelő többféle sütit használ. A sütik egy részét az Adatkezelő, más részét adatfeldolgozók illetőleg harmadik félnek minősülő szolgáltatók helyezik el az érintett eszközén.

- Az érintett aktuális, az Adatkezelő által működtetett éppen látogatott weboldallal kapcsolatos sütijeit az adott weboldalon keresztül, a „sütiszabályzat” pontban bármikor áttekintheti, és azok beállításait módosíthatja. Tájékoztatjuk a T. Érintetteket, hogy az áttekintéskor lehetőség nyílik arra, hogy az érintettek információt kapjanak a használt sütik pontos nevéről, az adott süti céljáról és tárolási idejéről.

- Ezen túlmenően a böngészők jellemzően lehetőséget nyújtanak arra, hogy az érintett a sütikkel kapcsolatos beállításaikat módosítsa. A sütibeállítások böngészőbeli módosítása általában a {menü} {beállítások} {adatvédelem és biztonság} {sütik} úton érhető el.


2.3. Használt sütik csoportosítása


2.3.1. Elengedhetetlen sütik


Az érintett által használt weboldal az elengedhetetlen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. Ezen sütik nélkül az érintett az általa felkeresett weboldalt nem tudja használni.


2.3.2. Preferenciális, beállítás sütik


A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét. (pl.: nyelvi beállítás, régióbeállítás, stb.)


2.3.3. Statisztikai sütik


Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek az Adatkezelőnek abban, hogy megértse, elemezni és hasznosítani tudja azt, ahogyan a látogatók (érintettek) interakcióba lépnek a meglátogatott weboldallal.


2.3.4. Marketing célú sütik


A személyre szabott, marketing sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.


2.3.5. Besorolással nem rendelkező sütik


A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.


2.4. Információkérés

Amennyiben bármely érintettnek a sütikkel kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában kérdése merül fel, az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül tájékoztatást kérhet.


3. Hírlevél szolgáltatás


(1) Az adatkezelés jogalapja a hírlevél feliratkozás esetén az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett az Adatkezelő honlapján „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet(ek) kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő hírlevelére feliratkozik és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.

(4) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről és eseményekről, gazdasági reklám küldése, marketing célú megkeresést tartalmazó e-mail üzenet/hírlevél küldése.

(5) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás esetén: az Adatkezelő vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, az Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátó és ahhoz kapcsolódó feladatokat megvalósító adatfeldolgozó munkatársai.

(6) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás esetén: a hozzájárulás visszavonásáig, továbbá a leiratkozásig.

(7) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, az Adatkezelő székhelyére megküldött postai levélben történik.


4. Weboldalon történő vásárlás


(1) A Vállalkozás weboldalán történő online termék és szolgáltatás értékesítés az elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esik. A weboldalon történő vásárlás regisztrációhoz nem kötött.

(2) Az adatkezelések céljai a weboldalon történő vásárlásokkal kapcsolatban:

- az online termékértékesítés

- a vásárlás és fizetés dokumentálása

- a vásárló beazonosítása és a vele történő kapcsolattartás

- az online megkötött szerződések teljesítése

- számlakiállítás és fizetés lebonyolítása

- az online fizetések során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése

- a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása

- a szerződés megkötésének a bizonyítása

- a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése.

(4) A weboldalon történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a szerződés és jogi kötelezettség teljesítése, valamint a visszaélésszerű tranzakciók kiszűrése esetén a jogos érdek.

(5) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárló teljes neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, belépési jelszava, adószáma, a megvásárolt termékek, fizetési tranzakciókkal kapcsolatos adatok.

(6) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán vásárol.

(7) Az adatok címzetteinek kategóriái: az Adatkezelő ügyvezetője; az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; az Adatkezelő weblapjainak üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai; az Adatkezelő könyvelési és számlakibocsátási feladatait ellátó munkavállalói, az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozók; valamint a SimplePay online bankkártyás fizetési rendszert üzemeltető OTP Mobil Szolgáltató Kft. (Weboldal: https://simplepay.hu/; E-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu; Telefonszám: +36 (1) 366-6611; Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-42)

(8) Az adatkezelés időtartama:

- a szerződés teljesítéséig, ennek hiányában a szerződés megkötését követő 5 év elteltéig

- amennyiben az adatokat az Adatkezelő a számviteli törvény alapján köteles megőrizni, úgy ezen adatokat az Adatkezelő a vásárlást követő 8 évig őrzi meg.


5. A megvásárolt utalványok beváltása


(1) Az Adatkezelő a weboldalán utalványbeváltás menüpont alatt a korábban megvásárolt utalványt beváltó természetes személyek adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatja egyúttal az érintett jelölőnégyzet kipipálásával járul hozzá az adatai kezeléséhez.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik az Adatkezelőt az utalványbeváltás menü pont alkalmazásával a szerződés teljesítésére felhívja.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyvezetője, az Adatkezelő ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: utalvány kód, teljes neve, e-mail címe, telefonszáma.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.


6. Marketing


(1) Az Adatkezelő marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását az Adatkezelő honlapján a hozzájárulás marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az Adatkezelő marketing célú adatkezelése megvalósulhat hírlevél útján történő megkeresés, valamint a marketing célú sütik alkalmazásával is, melyekre vonatkozó rendelkezések a jelen Tájékoztató 2. pontjában találhatóak.

(3) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, külön dokumentumban foglalt adatlap kitöltése útján.

(4) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő személyes adatait marketing céljára kezelje.

(5) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás; szolgáltatásnyújtással és termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése; akciókról való értesítés küldése elektronikus, vagy postai úton.

(6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyvezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók és az e körben feladatokat teljesítő adatfeldolgozók, az Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátó és ahhoz kapcsolódó feladatokat megvalósító adatfeldolgozó munkatársai.

(7) A kezelt személyes adatok köre: teljes név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(8) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.


7. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre (címzettek)


Általánosságban megállapítható, hogy a jelen Tájékoztatóban jelölt adatkezelések esetén kizárólag azok a személyek férnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek az Adatkezelő erre felhatalmazást adott. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban az egyes adatkezelési típusoknál megjelölte azon személyek körét, akiknek felhatalmazást adhat. Ezáltal korábban jelölt személyek férhetnek hozzá feladatuk ellátása érdekében a személyes adatokhoz.


Az Adatkezelő továbbá igénybe veszi az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak részes Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), Google Analytics, Google Adwords webanalitikai szolgáltatását, továbbá a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), webanalitikai szolgáltatását.


A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják. Továbbra is fontosnak tartjuk hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.


8. Adattovábbítás


A weboldalon keresztül megvalósuló online termékértékesítés és vásárlás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a OTP Mobil Szolgáltató Kft. (Weboldal: https://simplepay.hu/; E-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu; Telefonszám: +36 (1) 366-6611; Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-42) részére kerülnek továbbításra annak érdekében, hogy a nevezett társaság a hálózatán keresztül az online kártyás tranzakciókat biztonságosan, nyomon követve lebonyolítsa. (E társaságot a jelen Tájékoztató 5. pont (7) bekezdésében már jelöltük.)


E társaság a vásárlás utáni kártyás fizetéskor saját oldalán keresztül (biztonságos fizetési kapu, biztonságos kártyás fizetést garantáló ablak) garantálja a személyes adatok biztonságát, és a tranzakció lebonyolítását.


A továbbított adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám, cím, amennyiben eltér úgy számlázási cím, IP cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos további adatok.


Az Adatkezelő az érintett kártya adatait (pl. számának és lejárati dátumának) semmilyen formában nem kezeli.


9. Záró rendelkezések


A jelen Tájékoztatóban nem említett adatkezelési rendelkezések – mint ahogyan azt a jelen Tájékoztató elején is közöltük – vonatkozásában a Szabályzat és annak mellékleteinek rendelkezései az irányadók. Így különösen, de nem kizárólagosan a Szabályzat rendelkezései az irányadóak az érintettek jogai, az adatbiztonsági intézkedések és a jogorvoslat vonatkozásában.

2. számú melléklet: „Az Adatkezelő gazdasági tevékenységével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató”

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő Szabályzata („Általános adatvédelmi szabályzata”) 2. számú mellékletének tekintendő. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő gazdasági tevékenységével kapcsolatos adatkezeléseket mutatja be részletesen. A Tájékoztatót a mindenkori Szabályzattal és annak mellékleteivel együttesen, azzal összhangban kell értelmezni. A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott, nem meghatározott témák vonatkozásában a Szabályzat általános és a további mellékletekeinek speciális rendelkezései az irányadóak.


1. Bevezetés


Adatkezelő szervezet neve: EXTRÉM Élményajándékok Kft.

Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. fszt. 293.

Cégjegyzékszáma: 01 09 282683

Adószáma: 25567838-2-43

Elérhetőségei: +36 30 462 3539; info@elmenyrepules.hu;

Képviseletre jogosult neve, elérhetőségei: Sashalmi Attila önálló képviseleti joggal bíró ügyvezető (+36 30 462 3539; info@elmenyrepules.hu)


Jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelések köre:

- jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

- kapcsolattartás

- szerződések teljesítése.


Tájékoztatjuk a T. Érintetteket, hogy az Adatkezelő által működtetett weboldalakkal kapcsolatos, annak kapcsán megvalósuló „specifikus” adatkezelések külön tájékoztatóban, a Szabályzat 1. sz. mellékletében kerülnek részletesen szabályozásra. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő gazdasági tevékenysége során megvalósuló általános adatkezelések részletszabályait határozza meg.


2. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés


2.1. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

(1) Az Adatkezelő természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.), az adatok felhasználási célja a számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: az Adatkezelő természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.

(3) A kezelt adatok köre: az Adatkezelő természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, a kiállított számla sorszáma.

(4) A személyes adatok megismerésére jogosultak: a számla kibocsátását munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló, illetőleg az ilyen feladatot ellátó szerződéses adatfeldolgozó partnerek. Az Adatkezelő a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.


2.2. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(1) Az Adatkezelő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1) alapján havonként, a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott adatokról.

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: az Adatkezelő vezetője, munkavállalói és családtagjaik.

(3) A kezelt adatok köre: az Adatkezelő vezetője, munkavállalói és családtagjaik Art. 50. § (2) bekezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.

(4) A címzettek köre: az Adatkezelő könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri feladatként ellátó munkavállalói, megbízott adatfeldolgozók.

(5) Az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.


3. Kapcsolattartás


3.1. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

(1) Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan az Adatkezelő harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.

(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.

(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait.

(4) A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, kérés/kérdés/ajánlat tartalma.

(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás, válaszadás.

(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adása, kapcsolattartás.

(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén: az Adatkezelő vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.

(8) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: hozzájárulás visszavonásáig, vagy az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 180 nap elteltével az Adatkezelő törli a személyes adatokat.


3.2. Adatkezelés a jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai vonatkozásában

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás,

(3) Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.


4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység


(1) Az Adatkezelő a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatot létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetője, az Adatkezelő ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: leadott rendelés adatai (megrendelés száma, megrendelt termékek, termékek ára és összértéke), ügyfélkártya száma, név, lakcím, szállítási cím, székhely, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám, megrendelés végösszege, szállítási mód és költség, fizetési mód, tranzakciós kód, fizetés megtörténte.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.


5. Záró rendelkezések


A jelen Tájékoztatóban nem említett adatkezelési rendelkezések – mint ahogyan azt a jelen Tájékoztató elején is közöltük – vonatkozásában a Szabályzat és annak mellékleteinek rendelkezései az irányadók. Így különösen, de nem kizárólagosan a Szabályzat rendelkezései az irányadóak az érintettek jogai, az adatbiztonsági intézkedések és a jogorvoslat vonatkozásában.

3. számú melléklet: „Munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató”

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő Szabályzata („Általános adatvédelmi szabályzata”) 3. számú mellékletének tekintendő. A jelen Tájékoztató a munkajogi és az azzal összefüggő adatkezeléseket mutatja be részletesen. A Tájékoztatót a mindenkori Szabályzattal és annak mellékleteivel együttesen, azzal összhangban kell értelmezni. A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott, nem meghatározott témák vonatkozásában a Szabályzat általános és a további mellékletekeinek speciális rendelkezései az irányadóak.


1. Bevezetés


Adatkezelő szervezet neve: EXTRÉM Élményajándékok Kft.

Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. Fsz. 293. ajtó

Cégjegyzékszáma: 01-09-282683

Adószáma: 25567838-2-43

Elérhetőség: https://elmenyrepules.hu

Képviseletre jogosult neve, elérhetőségei: Sashalmi Attila önálló képviseleti joggal bíró ügyvezető (+36 30 462 3539; info@elmenyrepules.hu)


Jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelések köre:

- munkaviszony létesítését megelőző adatkezelő

- munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés


2. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés


A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással, valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul meg.


2.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés

(1) A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(2) Az adatkezelési célok: pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése.

(3) Az adatkezeléssel érintett adatok: név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmai képzettség, telefonszám, e-mail cím, képmás, szakmai tapasztalat, a pályázó által küldött pályázati anyagban szereplő további adatok.

(4) Az érintett személyek: az álláspályázatra jelentkező mindenkori természetes személyek.

(5) Személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai feladatot ellátó munkavállaló(k), adott esetben a HR feladatok elvégzésével megbízott, Adatkezelő utasításai szerint eljáró adatfeldolgozó. (Adatfeldolgozó igénybevétele esetén az Adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja az adatfeldolgozó kilétéről.)

(6) Az adatkezelés időtartama: a munkavállaló kiválasztását követően a ki nem választott jelentkezők tekintetében az adatkezelési cél megszűnik, ezért a jelentkezők személyes adatait haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha a jelentkező kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy pályázati anyagát az Adatkezelő tovább kezelje a kiválasztott pályázó utóbb bebizonyosodott alkalmatlansága esetére, illetőleg újabb munkalehetőségre való előzetes kiválasztásra. Ez utóbbi esetben az adatkezelés időtartamát az Adatkezelő 1 évben (12 hónapban) határozza meg.

(7) Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja pályázatát. A jelentkezőt tájékoztatni kell a kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről.


2.2. Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés

(1) Az Munka törvénykönyve 10. § (1) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag kettő fajtájú/típusú alkalmassági vizsgálat alkalmazható: egyrészről olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, másrészről olyan vizsgálatok, amelyeket nem ír ugyan elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de amelyre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van.

(2) Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörében részletesen tájékoztatni kell a (leendő) munkavállalókat, mint érintetteket többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

(3) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.

(4) Az adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, munkaviszony létesítése.

(5) A személyes adatok kezelésére jogosult személyek a vizsgálati eredmény tekintetében a vizsgálatot végző szakember és a vizsgált személy. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

(6) Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.


3. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés


3.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés

(1) Az Adatkezelő a munkaügyi nyilvántartásban kezelt, alábbiakban megnevezett munkavállalói személyes adatokat a munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése alapján kezeli. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a munkavállalót, mint érintettet az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.

(2) Az Adatkezelő által a munkaügyi nyilvántartásban kezelt munkavállalói személyes adatok köre:

  • név
  • lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím,
  • elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím,
  • TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám,
  • munkabér összege,
  • bankszámlaszám,
  • letiltások, levonások címei, ill. bankszámlaszámai,
  • gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma,
  • adóazonosító jel,
  • munkavállaló elérhetősége,
  • értesítendő legközelebbi hozzátartozó.

(3) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az Adatkezelő mindenkori munkavállalói.

(4) A fentiekben rögzített személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, az Adatkezelő személyügyi tevékenységet, könyvviteli, bérszámfejtői feladatot ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) Az adatkezelés célja: munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása, munkaviszony létrehozása és megszüntetése.

(6) Az adatkezelés időtartama: általános munkaügyi iratok (ideértve pl. munkaszerződés) esetében a munkaviszony megszűnését követő 8 év. A bérszámfejtéssel, valamint a munkavállaló biztosítási jogviszonyával kapcsolatos munkaügyi iratok esetében az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 év.


3.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése

(1) A munkáltató, mint Adatkezelő a munkavállalót, mint érintettet csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.

(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.


3.2.1. Az Adatkezelő által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók használatával kapcsolatos adatkezelés


(1) Az Adatkezelő e-mail fiókot bocsát a munkavállalók rendelkezésére annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy az Adatkezelő képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.

(2) Az Adatkezelő munkavállalói számára a fentiekben körülírt e-mail fiók magáncélra történő használata nem engedélyezett. A munkáltató vezetője jogosult hathavonta ellenőrizni a munkavállalók céges e-mail fiókjának tartalmát és a munkavállalók által folytatott levelezést.

(3) A munkáltatónak az email fiók használatának ellenőrzése előtt közölnie kell a munkavállalókkal, hogy milyen érdeke miatt kerül sor a munkáltatói intézkedésre.

(4) A munkáltatónak a fokozatosság elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert kell kidolgoznia, amelyben megfelelően érvényesülhet a személyes adatok védelme, illetve hogy az ellenőrzés minél kisebb mértékben érintse a munkavállalók magánszféráját.

(5) Az e-mail fiók használatának ellenőrzése esetén főszabályként biztosítani kell a munkavállaló jelenlétét.

(6) Az e-mail fiók jogszerű ellenőrzésének megtartásához a munkáltatónak előzetesen részletes tájékoztatást kell biztosítania a munkavállalók számára. A tájékoztatóban a munkáltatónak ki kell térnie többek között arra, hogy:

(i) milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az e-mail fiók ellenőrzésére (illetve természetesen a konkrét ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre);

(ii) a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést;

(iii) milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása);

(iv) mi az eljárás menete;

(v) milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkavállalóknak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

(7) Az ellenőrzés első lépése az e-mail cím és a levél tárgyának az ellenőrzése, majd sor kerülhet az e-mail fiók használatának magasabb szintű, részletekbe menő ellenőrzésére is.

(8) A munkáltató nem jogosult az e-mail fiókban tárolt magánjellegű e-mailek tartalmát ellenőrizni még akkor sem, ha az ellenőrzés tényéről előzetesen a munkavállalókat tájékoztatta. A magánjellegű e-mailek törlésére a munkavállalót fel kell szólítani, amennyiben a munkavállaló a felszólításnak nem tesz eleget, vagy távolléte okán a személyes adatokat törölni nem képes, a munkáltató jogosult a személyes adatok haladéktalanul történő törlésére az ellenőrzés alkalmával, egyidejűleg munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat a munkavállalóval szemben a céges e-mail használatára vonatkozó előírás megsértése miatt.

(9) A munkáltató jogosult hathavonta a levelezőrendszerben tájékoztatást küldeni a munkavállalók részére a céges e-mail fiók magáncélú használatának tilalma tárgyában.

(10) A munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók Adatkezelő általi ellenőrzésének jogalapja a munkáltató jogos érdeke, célja a munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, illetve a magáncélú e-mail fiókhasználatra vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése.


3.2.2. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon használat ellenőrzése


(1) A munkáltató bizonyos munkakörben dolgozó munkavállalók számára „céges” laptopot, tabletet, telefont biztosíthat a munkájuk elvégzéséhez.

(2) A munkáltató a fentiekben megjelölt eszközök személyes célú használatát a munkavállalóknak megtiltja. A fenti rendelkezés értelmében tilos a fentiekben megnevezett eszközökön bárminemű személyes adat, így fotók, munkavállalói személyes account-okhoz szükséges jelszavak, azonosítók, elektronikus levelek, magáncélú applikációk kezelése, tárolása, felhasználása, illetőleg magáncélú beszélgetések lefolytatására irányuló használat.

(3) A fentiekben megnevezett eszközök ellenőrzésére, az ellenőrzést végző személyekre, az adatkezelés jogalapjára és céljára a 3.2.1. pontban rögzített rendelkezéseket kell alkalmazni.3.3. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés

(1) A munkáltató a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók hatékonyabb együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az egymás iránti tisztelet és elkötelezettség erősítése céljából csapatépítő tréningeket, egyéb rendezvényeket szervez, amelyeken való részvételi lehetőséget nyújt a munkavállalók részére.

(2) Az előző bekezdésben megjelölt tevékenység során végzett adatkezelés jogalapja a munkavállaló hozzájárulása.

(3) Az adatkezelés célja a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók hatékonyabb együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az egymás iránti tisztelet és elkötelezettség erősítése.

(4) Az érintettek köre: mindazon munkavállalók, akik a tréningen, egyéb rendezvényen részt vesznek.

(5) A személyes adatok köre: munkavállalók képmása.

(6) Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, vagy a munkáltató belső rendszerében való közzétételt követő 6 hónap.

(7) Az adatok megismerésére jogosultak (címzettek kategóriái): Adatkezelő weboldalának és közösségi platformjainak látogatói.


4. Záró rendelkezések


A jelen Tájékoztatóban nem említett adatkezelési rendelkezések – mint ahogyan azt a jelen Tájékoztató elején is közöltük – vonatkozásában a Szabályzat rendelkezései az irányadók. Így különösen, de nem kizárólagosan a Szabályzat és annak mellékleteinek rendelkezései az irányadóak az érintettek jogai, az adatbiztonsági intézkedések és a jogorvoslat vonatkozásában.

4. számú melléklet: „Adatfeldolgozók nyilvántartása”

ADATFELDOLGOZÓK NYILVÁNTARTÁSA

ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó elérhetősége

Tevékenység

Sike Mária e.v.

2461 Tárnok, Kölcsey u. 70.

könyvelés

nGroup Kft. / netpeople.hu

1146 Budapest, Thököly út 162

weboldal szolgáltatás és informatikai rendszerfelügyelet

Billingo Technologies zRt.

1133 Budapest, Árbóc utca 6.

számlázó szoftver szolgáltatás

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.

1106 Budapest, Fehér út 10.

hírlevél szolgáltatás

Fáma Firs Kft.

2220 Vecsés, Tengely utca 3.

futárszolgálat

Adertis Kft.

1133 Budapest, Gogol u. 13

ügyfélszolgálati telefonközpont üzemeltetése

Budapest, 2023.07.01.

EXTRÉM Élményajándékok Kft.
képv.: Sashalmi Attila
ügyvezető